Bijkomende algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Defecten: storingen die de werking van de Installatie beïnvloeden en die niet aan een externe oorzaak te wijten zijn.

1.2 Dienst: het op permanente basis aanbieden van een draadloos communicatiesysteem dat toegang biedt tot het breedbandinternet, en alle daarvan afgeleide diensten (informatie, publiciteit, …) ongeacht of deze door Telenet dan wel door derden in samenwerking met Telenet worden aangeboden.

1.3 Eindgebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die op de Locatie(s) rechtmatig gebruik maakt van de Dienst.

1.4 Installatiedatum: de voorgestelde datum voor de installatie van de Dienst zoals per Locatie bepaald in het bestelformulier.

1.5 Contract: deze Algemene Voorwaarden Telenet Hotspot, het Bestelformulier en alle bijlagen en amendementen.

1.6 Praktische Modaliteiten: de praktische modaliteiten die beschreven zijn op de website van Telenet, www.telenethotspot.be. De Klant erkent kennis te hebben genomen van de Praktische Modaliteiten en ze te hebben aanvaard. Telenet heeft het recht de Praktische Modaliteiten te allen tijde aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.

1.7 Locatie: de ruimte, plaats, lokalen waar de Dienst wordt geleverd.

1.8 Startpagina: webpagina die de Eindgebruikers te zien krijgen in de Locatie(s) vooraleer ze gebruik kunnen maken van de Dienst.

1.9 Uitrusting: de goederen opgesomd in het bestelformulier, onder de titel 'Uitrusting'.

1.10 Installatie: installatie door Telenet van de Telenet-uitrusting op de Locatie.

1.11 Credential Set: gebruikersnaam/wachtwoord geleverd door Telenet.

Artikel 2 – Voorwerp

2.1 Telenet zorgt voor de installatie van de Uitrusting op de Locatie(s) (artikel 3), verleent de Dienst aan Eindgebruikers op de Locatie(s) (artikel 5) en levert onderhoudsdiensten (artikel 6) overeenkomstig de voorwaarden van dit Contract.

Artikel 3 – Installatie en Uitrusting

3.1 Telenet verzorgt de installatie van de Uitrusting op de Locatie (de Installatie) en stelt deze ter beschikking voor de prijs en overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in dit Contract.

3.2 De Klant stelt geschikte, schone, droge lokalen met kamertemperatuur ter beschikking van Telenet om er de Installatie in onder te brengen en de Uitrusting te beschutten overeenkomstig de hiervoor geldende voorschriften.

3.3 Partijen streven ernaar de Installatie operationeel te maken vanaf de Installatiedatum. Deze datum blijft evenwel steeds indicatief.

3.4 Elke wijziging aan de Installatie moet het voorwerp uitmaken van een extra Bestelformulier. Met 'wijziging aan de Installatie' wordt onder meer bedoeld:

  • elke uitbreiding of vermindering van de capaciteit van de Installatie;
  • elke verplaatsing of verhuizing van de Uitrusting;
  • elke gedeeltelijke vernieuwing of verandering van om het even welke aard.

De prijs waarvan sprake is in artikel 3.1 wordt aangepast naargelang van de wijziging. De aangepaste prijs is van toepassing vanaf de maand volgend op de wijziging.

3.5 Alle wijzigingen moeten schriftelijk bij Telenet worden besteld en/of onder het toezicht van Telenet worden uitgevoerd.

3.6 Voor elke prestatie die niet uitdrukkelijk door het Bestelformulier is gedekt, wordt een afzonderlijke factuur opgemaakt tegen de prijzen en de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de uitvoering. De Klant wordt hierover vooraf ingelicht.

3.7 De Installatie vindt plaats tijdens de gewone werkuren van Telenet, zoals bepaald in de Praktische Modaliteiten.

3.8 De Klant garandeert dat Telenet toegang heeft tot de Installatie tijdens de normale werkuren zoals bepaald in de Praktische Modaliteiten. Bovendien stelt hij alle nodige middelen ter beschikking opdat Telenet op elk ogenblik toegang heeft tot alle delen van de Installatie.

3.9 Het is de Klant niet toegestaan op de Uitrusting enig ander materiaal aan te sluiten dan het materiaal dat hem wordt verhuurd en/of verkocht door Telenet en dat is geplaatst door Telenet, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Telenet.

Artikel 4 – Garanties op de Telenet-uitrusting

4.1 Telenet waarborgt de correcte werking van de Telenet-uitrusting gedurende de duur van het Contract.

4.2 De garantie geldt uitsluitend voor door Telenet geleverd, geïnstalleerd en onderhouden materiaal. Worden gedekt door de garantie: wisselstukken en herstellingswerkuren in atelier of op site.

4.3 De in artikel 7 van dit Contract opgesomde uitzonderingen zijn uitgesloten van de garantie.

Artikel 5 – Diensten

5.1 Telenet levert de Eindgebruiker de Dienst in de Locatie(s), via de Uitrusting, overeenkomstig de bepalingen en tarieven die op dat ogenblik gelden. Telenet kan de prijs van de Dienst op elk ogenblik aanpassen aan de heersende marktomstandigheden.

5.2 De Klant beperkt het gebruik van de Dienst door de Eindgebruikers op geen enkele manier.

5.3 De inhoud en de kenmerken van de Startpagina worden bepaald in samenwerking met de Klant. Telenet heeft het recht via de Startpagina reclame te maken. De inkomsten van dergelijke reclame komen exclusief aan Telenet toe.

5.4 De Klant betaalt voor het ter beschikking stellen van de Uitrusting en de bijbehorende diensten installatiekosten en/of een abonnementsbijdrage zoals aangeduid in het Bestelformulier.

5.5 De Klant laat de Uitrusting uitsluitend onderhouden door Telenet. De voorwaarden onder Artikel 6 - Onderhoud zijn van toepassing op de onderhoudsdiensten.

5.6 De Klant promoot de Dienst bij de Eindgebruikers actief en optimaal gebruikmakend van het door Telenet geleverde marketingmateriaal. De Klant verbindt zich er onder meer toe dit marketingmateriaal duidelijk zichtbaar op te stellen in de Locatie. Alle specifieke marketingactiviteiten van de Klant moeten vooraf ter goedkeuring aan Telenet worden voorgelegd.

5.7 De Klant informeert Telenet tijdig als er niet voldoende betaalkaarten meer voorhanden zijn op een bepaalde Locatie.

Artikel 6 – Onderhoud

6.1 Het onderhoud omvat de diagnose, het lokaliseren en het herstellen van Defecten aan de Uitrusting en het vervangen van defecte onderdelen. Het onderhoud wordt uitgevoerd tegen marktvoorwaarden, tenzij de Klant met Telenet een onderhoudscontract heeft gesloten. In dat geval is de prijs van het onderhoud inbegrepen in de abonnementsbijdragen van de Klant.

6.2 Het onderhoud kan van op afstand plaatsvinden of ter plaatse bij de Klant.

6.3 Belangrijke Defecten zijn Defecten die de werking van de Uitrusting ernstig in het gedrang brengen; dit zijn onder andere de afwezigheid van verbinding met het internet of gebreken in de hardware.

6.4 Kleine Defecten zijn alle Defecten die geen Belangrijke Defecten zijn.

6.5 Het onderhoud wordt uitgevoerd tijdens de normale werkuren, zoals bepaald in de Praktische Modaliteiten.

6.6 Elk verzoek om interventie wordt verricht zoals bepaald in de Praktische Modaliteiten.

6.7 Telenet verbindt zich ertoe de Uitrusting van de klant vanop afstand te monitoren en actie te ondernemen zoals bepaald in de Praktische Modaliteiten.De Klant verbindt zich ertoe Telenet ten alle tijde vanop afstand toegang te verschaffen tot de Uitrusting en de Uitrusting steeds te voorzien van stroom (24u/24 u, 7d/7d).

6.8 Telenet verbindt zich ertoe alle werken die nodig zijn om de Defecten te verhelpen die zich voordoen in het kader van een normaal gebruik van de Uitrusting, als een goede huisvader uit te voeren of te laten uitvoeren.Telenet verbindt er zich verder toe alle redelijke middelen aan te wenden om het Defect zo snel mogelijk te verhelpen zoals bepaald in de Praktische Modaliteiten.

Artikel 7 – Uitzonderingen

Ongeacht of de Klant een onderhoudscontract heeft, vallen de volgende kosten ten laste van de Klant tegen de geldende tarieven op het ogenblik van levering:

a) de kosten van de wederindienststelling en/of de vernieuwing van de Uitrusting die defect is geraakt door externe oorzaken, zoals maar niet beperkt tot (i) klimatologische, atmosferische of weersomstandigheden, (ii) handelingen van de Klant of van derden, (iii) stroom- of communicatienetwerkstoringen, (iv) straling of dampen;

b) de kosten van aankoop en installatie van apparaten voor klimaatregeling;

c) vergoedingen en taksen van eender welke aard, zoals taksen op onder meer stroomverbruik;

d) vergoedingen voor:

  • alle prestaties uitgevoerd buiten de normale werkuren (zie Praktische Modaliteiten),
  • alle prestaties ter gelegenheid van de overname door de Klant van een bestaande Locatie;
  • alle prestaties genoodzaakt door een netoperator of dienstenbedrijf of voorgeschreven door het BIPT en/of de nationale en/of Europese overheden,
  • alle prestaties met betrekking tot de wijzigingen of aanpassingen van de Uitrusting genoodzaakt door externe oorzaken of gebeurtenissen waarvoor de fabrikant en/of de installateur niet aansprakelijk kunnen worden gesteld,
  • alle prestaties volgend op enige wijziging aangebracht door de Klant of door een derde die niet is gemachtigd door Telenet;

e) de kosten voor verzending van materiaal voor herstelling of vervanging naar Telenet, met inbegrip van eventuele kosten ten gevolge van beschadiging of verlies tijdens het transport.

Artikel 8 – Vergoeding door de Eindgebruiker

8.1 De Eindgebruiker betaalt de Dienst via de Klant of via de Startpagina aan Telenet. Iedere factuur die door Telenet wordt uitgeschreven, wordt geacht invorderbaar te zijn op de datum waarop de factuur werd opgemaakt d.w.z. de 'Factuurdatum' en is, behoudens schriftelijke afwijking op de factuur of in een schrijven aanvaard door Telenet, betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de Factuurdatum (de 'Vervaldatum'), netto en zonder korting. De facturen vermelden eveneens “dienstenverrekening van derde partijen cfr. BTW Circulaire 50/2009”. Deze diensten van derden worden door Telenet gefactureerd en geïnd, doch voor eventuele klachten dient de Klant de derde partij zelf te contacteren.

8.2 Voor elke Wireless Internet Access-kaart die de Klant verkoopt, ontvangt hij de vergoeding bepaald in het Bestelformulier. Deze vergoeding is jaarlijks herzienbaar naargelang van de marktomstandigheden.

De Klant mag geen Wireless Internet Access-kaart en/of Credentials Set die hij gratis van Telenet heeft gekregen, verkopen. De Klant draagt zelf de exclusieve verantwoordelijkheid voor en vrijwaart Telenet tegen elke overtreding van deze bepaling, daarin inbegrepen maar zonder exhaustief te zijn alle mogelijke negatieve gevolgen die voorvloeien uit een inbreuk op de fiscale regelgeving.

Artikel 9 – Exclusiviteit

9.1 De Uitrusting mag voor de duur van het Contract uitsluitend gebruikt worden met het oog op het aanbieden van de Dienst van Telenet.

9.2 De Klant mag geen concurrerende diensten aan het publiek aanbieden of laten aanbieden op de Locatie zolang het Contract loopt..

9.3 Telenet mag de Uitrusting op de Locaties ter beschikking stellen van Eindgebruikers aangesloten bij andere operatoren dan Telenet. Telenet mag te dien einde in eigen naam en voor eigen rekening overeenkomsten afsluiten met dergelijke andere operatoren. In dit kader wordt eveneens toegelaten dat de adresgegevens van de Locatie worden opgenomen op de website of in andere publicaties van Telenet of van operatoren waarmee Telenet een overeenkomst afsluit.

Artikel 10 – Deelbaarheid

De beëindiging van het Contract voor een of meerdere Locaties brengt geenszins het einde van het Contract wat betreft de andere Locatie(s) met zich mee. Alle bepalingen van het Contract blijven mutatis mutandis toepasselijk op de overblijvende Locatie(s).

Artikel 11 – Eenheid van overeenkomst

Het Bestelformulier en deze Algemene Voorwaarden Telenet Hotspot vormen het Contract. Het Contract vormt de volledige overeenkomst en vervangt elke voorafgaande schriftelijke of mondelinge afspraak, overeenkomst, aanbieding, briefwisseling of elk voorafgaand voorstel betreffende het voorwerp van het Contract. Aanpassingen of wijzigingen aan dit Contract mogen uitsluitend schriftelijk gebeuren.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De Klant is onder meer verantwoordelijk voor (i) het ter beschikking stellen van aangepaste en afsluitbare lokalen die de Uitrusting afdoende beschermen tegen externe factoren; (ii) het aanduiden vóór de installatie van de exacte ligging van alle zichtbare en niet-zichtbare elektriciteits-, gas- en waterleidingen op de Locatie; (iii) het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige en andere administratieve toelatingen vereist voor de Installatie; (iv) het verkrijgen van alle toelatingen van mede-eigenaars, huurders, verhuurders, vruchtgebruikers en andere rechthebbenden op de Locatie; (v) het uitoefenen van een algemene controle op de naleving van de regels van openbare orde en goede zeden door de Eindgebruikers die op de Locatie gebruikmaken van de Dienst, zonder evenwel kennis te nemen van de concrete inhoud van de communicaties die uitgevoerd worden door de Eindgebruiker. De Klant vrijwaart Telenet dienaangaande.

De Klant moet daarnaast de Uitrusting als een goed huisvader in bewaring nemen en beschermen op een wijze die minstens overeenstemt met de bescherming die de Klant in acht neemt voor zijn eigen uitrusting. Indien de Klant dit nalaat, vallen alle onderhoudskosten en herstelkosten die moeten worden gemaakt ingevolge de niet-naleving van deze verplichting ten laste van de Klant; (vi) De Klant bewaart en stelt alle informatie ter beschikking van de bevoegde autoriteiten en/of van Telenet die nodig is voor de vervulling van de Klant/Telenet verplichtingen die voortvloeien uit: de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en –telecommunicatie; de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit; en elk andere van kracht zijnde wetgeving betreffende het afluisteren, identificeren en observeren, … die de Klant/Telenet moet naleven. De Klant vrijwaart Telenet diengaande.

12.2 De Partijen beseffen dat het gebruik van de Installatie beïnvloed kan worden door externe factoren zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, fysische en atmosferische condities, toestellen die door de Klant of de Eindgebruiker gebruikt worden, netwerken van andere communicatieleveranciers, interconnectieproblemen, etc. Deze factoren kunnen de aansluiting of de kwaliteit ervan beïnvloeden. Telenet neemt alle redelijke maatregelen om de invloed van dergelijke factoren te beperken, maar is niet aansprakelijk als een verbinding niet kan gemaakt worden of niet kan behouden worden, of als de kwaliteit van de Dienst hierdoor in het gedrang komt. Telenet is niet aansprakelijk voor enige invloed van noch voor het falen van het materiaal van de Klant.

12.3 Zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de regels betreffende de aansprakelijkheid bepaald in dit Contract, is de aansprakelijkheid van de partijen onderworpen aan het gemene recht, echter zonder dat Telenet ertoe kan worden gehouden om de Klant te vergoeden, zelfs niet bij zware fout, voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, verlies aan kansen en absoluut onvoorspelbare schade, behalve in het geval van opzet.

Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel is het bedrag van de schadevergoeding en interesten die Telenet aan de Klant verschuldigd is beperkt tot 50.000 euro per schadegeval en per jaar.

Artikel 13 – Duur, opschorting en vroegtijdige beëindiging van het Contract

13.1 Het Contract gaat in op de datum van de ondertekening van het Bestelformulier Telenet Hotspot en blijft van toepassing zolang de Telenet Hotspot-dienst geleverd wordt aan de Klant.

De duurtijd van de Telenet Hotspot-dienst is bepaald in het Bestelformulier. De Partij die een Telenet Hotspot-dienst wil beëindigen, moet dit ten minste drie (3) maanden vóór het verstrijken van de lopende periode aan de andere Partij melden per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan een dergelijke melding wordt de Telenet Hotspot-dienst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar.

13.2 In geval van overmacht (zoals het verloren gaan van enige aangifte, aanmelding, toelating of vergunning of de weigering van een vergunning) wordt de uitvoering van het Contract voor de Locaties die getroffen worden door de overmacht opgeschort. Indien de overmacht gedurende meer dan 30 kalenderdagen aanhoudt, heeft elke Partij het recht om dit Contract voor de Locaties die getroffen worden door de overmacht te ontbinden zonder dat hierdoor enige schadevergoeding verschuldigd is van gelijk welke Partij aan de andere Partij.

13.3 De Klant heeft het recht om het Contract vroegtijdig te beëindigen zonder dat hij enige vergoeding aan Telenet is verschuldigd (i) indien een Defect elk genot van de Dienst onmogelijk maakt voor een ononderbroken periode van meer dan 30 kalenderdagen of (ii) indien Telenet een van haar essentiële verbintenissen krachtens dit Contract schendt en deze schending niet binnen de 20 kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling is beëindigd.

13.4 Telenet heeft het recht om het Contract te beëindigen zonder dat het enige vergoeding aan de Klant is verschuldigd (i) indien de Klant een van zijn verbintenissen krachtens dit Contract schendt en deze schending niet binnen de 10 kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling is beëindigd; (ii) op eender welk ogenblik mits schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van zes maanden; (iii) indien de Klant op enige wijze een verbonden vennootschap is of wordt (in de zin van artikel 11 W. Venn.) van een operator van elektronische communicatienetwerken en/of van een aanbieder van elektronische communicatiediensten die met de diensten van (een onderneming verbonden met) Telenet concurreren; (iv) indien na het uitvoeren van een site survey zou blijken dat de kosten van de installatie van de Uitrusting hoger zouden zijn dan de kosten verbonden aan een gemiddelde Installatie.

13.5 In geval van onrechtmatige vroegtijdige beëindiging van het Contract door de Klant of in geval van beëindiging door Telenet wegens contractuele tekortkoming van de Klant moet deze laatste, onverminderd een eventuele hogere schadevergoeding, per Locatie een forfaitaire schadevergoeding betalen die berekend wordt als volgt: het aantal maanden dat het Contract te vroeg beëindigd werd gedeeld door de voorziene duurtijd van het Contract in maanden, vermenigvuldigd met de Installatiekosten per Locatie. Onder 'Installatiekosten' wordt begrepen de werkelijke kosten die Telenet heeft gemaakt voor de installatie en het operationeel maken van de Locaties.

13.6 Na beëindiging van het Contract haalt Telenet de Uitrusting weg uit de Locatie. Telenet streeft ernaar om hierbij geen schade te veroorzaken aan de Locatie. Telenet staat echter niet in voor het herstel in de oorspronkelijke toestand van de Locatie.

Artikel 14 – Overdracht en onderaanneming

14.1. De Klant kan de rechten en verplichtingen die voor hem voortvloeien uit dit Contract niet aan derden overdragen – op welke wijze ook - zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Telenet.

14.2. Telenet daarentegen mag dit Contract vrij overdragen (geheel of gedeeltelijk) aan met haar verbonden ondernemingen (bijvoorbeeld door fusie, splitsing, inbreng van bedrijfstak, of overname). Telenet heeft eveneens het recht om derden in te schakelen bij de tenuitvoerlegging van dit Contract (bijvoorbeeld door onderaanneming).

Artikel 15 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit Contract is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit dit Contract is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.