Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN TELENET WI-FREE

De Wi-Free - dienst van Telenet bestaat uit de Telenet-Homespots en de Telenet-Hotspotsinfrastructuur en alle publieke WiFi- netwerken die hierover worden uitgezonden.

Over deze infrastructuur worden 2 verschillende types publieke WiFi-netwerken (SSID) uitgezonden:

 • Een open netwerk (“TELENETHOTSPOT” EN “TELENETHOMESPOT”) waarbij aangemeld moet worden op een webportaal.
 • Een EAP netwerk (voor Telenet: “TelenetWiFree”) dat rechtstreeks in het toestel geconfigureerd moet worden.

Telenet- internet klanten, die toegang hebben tot de Wi-Free dienst (zie art.2) hebben toegang tot alle uitgezonden publieke WiFi netwerken op het volledige Wi-Free-netwerk van Telenet (dus zowel homespots als hotspots).Andere gebruikers, hebben enkel toegang tot de Telenet-hotspots, tenzij zij expliciet of impliciet (bv. via roaming met andere operator)toegang hebben gekregen van Telenet om gebruik te maken van de publieke WiFi netwerken die uitgezonden worden op het Telenet-hotspot of Telenet-homespot netwerk.

GEBRUIKSVOORWAARDEN TELENET-HOMESPOTS

Telenet-homespots (verder “de Dienst” in de gebruiksvoorwaarden Telenet-homespots) is de verzamelnaam van alle publieke netwerken die uitgezonden worden op alle in het netwerk gedeelde uitrustingen en connectiviteit van Gebruikers met een homespot compatibele wifi- uitrusting.

Artikel 1: Ter beschikkingstelling en gebruik van de Dienst

 1. De Dienst kan zowel worden gebruikt door Telenet-internetklanten als door andere Gebruikers, die expliciete toegang hebben gekregen door Telenet en hun eigen internetprovider ( = de Gebruikers). De Telenet-internetklanten kunnen dus ook de homespots gebruiken van andere internetproviders, waarmee Telenet een overeenkomst is aangegaan.
 2. De Telenet Internetklanten stemmen ondubbelzinnig in met de toepasselijkheid en de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden en verbinden zich ertoe deze na te leven. De algemene voorwaarden van Telenet en de bijzondere voorwaarden Telenet internet blijven eveneens van toepassing op de Dienst, voor zover er hieronder niet van wordt afgeweken. Als Telenet-internetklant worden ze verondersteld kennis te hebben genomen van deze vermelde voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Zoniet mag de Telenet-internetklant de Dienst niet verder gebruiken. Deze voorwaarden zijn hier te raadplegen
 3. De andere Gebruikers gebruiken deze Dienst na kennisname en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van hun eigen internetprovider.
 4. Gebruikers die de gebruiksvoorwaarden niet aanvaard hebben of Telenet- internetklanten wiens toegang tot de Telenet internetdienst werd beëindigd of die de voorwaarden niet hebben aanvaard, kunnen op het open netwerk met webportal geen gebruik maken van de Dienst en op de EAP-netwerken met beperkte snelheid gebruik maken van de Dienst en ook niet van het netwerk van de andere Gebruikers.
 5. Hiertoe verklaren de Telenet-internetklanten kennis te hebben genomen van het feit en te aanvaarden dat Telenet naast het door zijn gebruikte deel van de internetdienst, gedeelde diensten kan verschaffen aan andere Gebruikers. De Gebruikers zullen een gescheiden gebruik hebben van de Telenet- uitrusting en connectiviteit verleend aan de Telenet-internetklanten, en dit met minimaal tot geen impact voor de internetdienst van de Telenet-internetklanten.
 6. De gedeelde uitrusting en connectiviteit verleend aan de Telenet- internetklanten maakt automatisch deel uit van Telenet-homespots, tenzij de Telenet- internetklanten gebruik maken van de opt-out .
 7. In geen geval kan de Telenet-internetklant aanspraak maken op een vergoeding of andere compensatie voor zijn deelname aan de Dienst of voor het gedeeld gebruik van de uitrusting en connectiviteit door de Gebruikers.
 8. Telenet spant zich naar best vermogen in om de Dienst op een zo goed mogelijke manier te leveren en eventuele onderbrekingen, storingen of herstellingen op korte termijn op te lossen.
 9. Telenet behoudt zich het recht voor de Dienst te allen tijde te wijzigen, op te zeggen of stop te zetten, zonder dat Telenet hiervoor enige vergoeding verschuldigd is aan de Telenet-internetklanten of de Gebruikers.
 10. Het verbruik op de Telenet-homespots telt mee voor de Telenet-internetklanten in hun gekozen internetformule.
 11. De wijziging of stopzetting van de Dienst is zonder gevolg voor het Telenet internetabonnement waarvan de Dienst slechts een onderdeel is.

Artikel 2: Toegang tot de Dienst

 1. Iedere Telenet-internetklant deelt automatisch de Telenet uitrusting en de aan hem verleende connectiviteit, tenzij hij gebruik maakt van de opt-out via Mijn Telenet.
 2. De Telenet Internetklanten die de Telenet uitrusting en de aan hem verleende connectiviteit niet meer wenst te delen, kan op elk ogenblik zijn beslissing om toe te treden tot Telenet-homespots herzien via Mijn Telenet. Indien er gebruik wordt gemaakt van de opt-outmogelijkheid, is er geen toegang meer tot de Telenet Wi-Free dienst of tot de gedeelde uitrustingen van de andere internetproviders.
 3. De Dienst is een optie die de Telenet Internetklanten op elk ogenblik opnieuw kan onderschrijven via Mijn Telenet.
 4. Ieder aldus gedeelde uitrusting wordt op de website / een applicatie van Telenet gevisualiseerd door middel van een icoon op een landkaart die ongeveer de plaats aanduidt waar de toegang tot het wifi-netwerk van Telenet kan bekomen worden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN TELENET-HOTSPOTS

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van draadloos publiek internet (PWLAN) via de infrastructuur en de website aangeboden door Telenet en zijn partners (de "diensten").
 2. De diensten worden in samenwerking met partners aangeboden op verschillende locaties ("Sites") zoals aangeduid op de website van Telenet.
 3. Door gebruik van deze diensten aanvaardt de Hotspotgebruiker deze gebruiksvoorwaarden en verbindt hij er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
 4. Telenet, noch enige uitbater of verantwoordelijke van de Site waar de Hotspotgebruiker van de diensten geniet (de partners van Telenet), kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de diensten of van het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Telenet gaat geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de continuïteit van de internettoegang, de software, de producten of de werking van de diensten die op haar website of via haar internettoegang worden aangeboden. Telenet garandeert evenmin de correctheid van de informatie die via haar diensten wordt aangeboden. Telenet heeft het recht de toegangsmodaliteiten en de aangeboden informatie op ieder ogenblik te veranderen. Elke exoneratie ten voordele van Telenet geldt onvoorwaardelijk voor de partners van Telenet die toelaten dat Telenet de diensten op de sites aanbiedt.
 5. Het verbruik op de Telenet-hotspots zal voor Telenet-internetklanten meegeteld worden in de volume accounting van de door hun gekozen internetformule.
 6. Telenet biedt diensten aan via haar site. Betaling hiervan geschiedt overeenkomstig de algemene voorwaarden van Telenet's partner bij dergelijke betalingen. De gebruiker aanvaardt dat Telenet weliswaar al het mogelijke doet om de betaling op de meest veilige manier die thans technisch haalbaar is, te laten geschieden, doch aanvaardt dat Telenet terzake slechts een middelenverbintenis heeft en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade.

ALGEMENE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP Telenet Wi-Free

Artikel 1: Gebruik van de Dienst

 1. Gebruiksrecht. Telenet verleent de Telenet- internetklanten, die hun Homespotsignaal hebben opengesteld en Gebruikers hierbij het tijdelijk, niet-exclusief, persoonlijk en niet overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken. De Telenet Internetklanten/Gebruikers zijn aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik door derden van dit gebruiksrecht.
 2. Geen reproductierecht of recht van openbare mededeling. De Telenet- internetklanten/ Gebruikers aanvaarden dat zij geen andere rechten verwerven dan het gebruiksrecht voorzien in art. 1.1. van deze voorwaarden. De Telenet-internetklanten/Gebruikers hebben derhalve niet het recht om de Dienst, of enig deel daarvan, op enigerlei wijze door te geven, te commercialiseren, voor het publiek toegankelijk te maken of openbaar mee te delen.
 3. Piraterij ( = het kopiëren en/ of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken, zoals onder andere films, muziek en games) is een misdrijf en aldus strafbaar. Bij misbruik verbinden de Telenet-internetklanten/Gebruikers zich ertoe Telenet of derden te vrijwaren en te vergoeden tegen alle aanspraken of vorderingen van Telenet of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
 4. Gedragscode. De Telenet-internetklanten/Gebruikers verbinden zich ertoe de Dienst enkel te gebruiken voor wettige doeleinden. Telenet kan de Telenet-internetklanten/Gebruikers instructies geven inzake het gebruik van de Dienst wegens onder meer operationele, kwaliteits-en veiligheidsredenen. De Telenet-internetklanten/Gebruikers verbinden zich ertoe deze instructies op te volgen. Telenet adviseert de Telenet-internetklanten/Gebruikers geen vertrouwelijke noch gevoelige informatie (persoonlijke gegevens, betalingen,…) over te maken via de Dienst.
 5. Ongeoorloofd gebruik. De Telenet-internetklanten/Gebruikers verbinden zich ertoe hun Gebruikersnaam en paswoord confidentieel te behandelen en nooit aan derden te zullen doorgeven. De Telenet-internetklanten/Gebruikers zijn aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik door derden van deze gegevens. De Telenet-internetklanten/Gebruikers verbinden zich er bovendien toe de Dienst niet te zullen gebruiken om zich uit te geven voor iemand anders ( natuurlijke persoon of rechtspersoon).
 6. Apparatuur. De Telenet- internetklanten/Gebruikers verbinden zich ertoe om uitsluitend geschikte en behoorlijk functionerende apparatuur en software te gebruiken voor de Dienst. Zodra de Telenet- internetklanten/Gebruikers bemerken of redelijkerwijze dienen te bemerken dat de door hem/haar gebruikte apparatuur/software niet geschikt is voor aansluiting op de Dienst, niet behoorlijk functioneert of het gebruik of de werking van de Dienst of het netwerk belemmert of verstoort, dienen de Telenet-internetklanten/Gebruikers zijn/haar gebruik van de apparatuur stop te zetten.
 7. Telenet kan, indien de Telenet-internetklanten/ Gebruikers een zware en/of herhaalde inbreuk maken op de verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden, de verlening van de Dienst schorsen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving tot de de Telenet-Internetklanten/Gebruikers aan alle verplichtingen voldoen ofwel de verlening van de Dienst automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Artikel 2: Beperking van aansprakelijkheid

Garanties. De Dienst wordt aangeboden in de toestand waarin hij zich bevindt. Telenet kan o.a. geen enkele garantie geven dat de Dienst steeds toegankelijk zal zijn noch dat er onderbrekingen of fouten in de Dienst zullen zijn.

Eigen risico. De Telenet-internetklanten/Gebruikers staan zelf in voor de apparatuur en de software die noodzakelijk is om zich op de Dienst aan te sluiten en voor de configuratie van deze apparatuur en software. Aanpassingen van de configuratie van de apparatuur en/of software worden steeds op risico van de Telenet-internetklanten/Gebruikers uitgevoerd.

Aansprakelijkheid. De Telenet-internetklanten/Gebruikers zijn niet aansprakelijk voor het gebruik door een gebruiker, tenzij deze gebruiker toegang kreeg tot de Dienst met de toegangsrechten van de Telenet-internetklanten/Gebruikers.

Aansprakelijkheid. Telenet wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het verstrekken van de Dienst, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van Telenet is in elk geval beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Telenet-internetklanten/ Gebruikers hebben geleden, met uitsluiting van, maar niet beperkt tot, alle indirecte of immateriële schade zoals zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Telenet beperkt tot een maximaal bedrag van 100 EUR per schadegeval of reeks schadegevallen met eenzelfde oorzaak.

De Telenet- internetklanten/Gebruikers vrijwaren Telenet voor elke schade, verlies, kost, vordering of uitgave die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van de Dienst door de Telenet-internetklanten/ Gebruikers of door anderen en/of uit de miskenning van de voorwaarden van de Dienst.

De Telenet- internetklanten/ Gebruikers vrijwaren Telenet voor elke schade, verlies, kost, vordering of uitgave uit de miskenning van de voorwaarden van de Dienst.

Klachten . Klachten over homespots dienen te worden ingediend bij de provider van de gebruiker. Klachten over hotspots kunnen ingediend worden bij Telenet voor alle Gebruikers.

Artikel 3: Hyperlinks

Indien via de diensten van Telenet links tot stand worden gebracht met andere sites op het internet – rechtstreeks of via zoekmotoren – is Telenet niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. Telenet heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat het internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat Telenet geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijke onwettige, onrechtmatige informatie die via het internet wordt verspreid. Telenet kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op zijn sites.

Artikel 4: Helpdesk

Problemen met homespots dienen te worden ingediend bij de provider van de gebruiker. Problemen over hotspots kunnen ingediend worden bij Telenet voor alle Gebruikers.
Telenet kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele discontinuïteiten in de aanbieding van de helpdesk aan de Telenet-internetklanten/Gebruikers. De helpdesk heeft als uitsluitend doel bij te staan bij het opzetten van de internetverbinding op de sites en het daartoe aanpassen van de browserinstellingen zo nodig. De Telenet-internetklanten/Gebruikers aanvaarden dat het niet de bedoeling van de helpdesk is meer uitgebreide diensten aan te bieden. Telenet is op geen enkele manier aansprakelijk voor om het even welke schade, wat ook de oorzaak of de aard van die schade is, die de Telenet -internetklanten/Gebruikers zouden lijden ten gevolge van het gebruik van de helpdesk of van Telenet's diensten in het algemeen, aan de computer, documenten, dan wel bestanden van de computer.

Artikel 5: Intellectuele rechten

De inhoud van de websites van Telenet wordt telkens beschermd door de toepasselijke intellectuele rechten (zonder exhaustief te zijn: merken, auteursrechten, octrooien, ...). Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van de site, in welke vorm of op welke manier ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Telenet verkregen werd. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De Gebruikers van de diensten van Telenet verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele rechten van Telenet en van derden te eerbiedigen. Telenet houdt zich het recht voor naar eigen goeddunken op te treden en alle maatregelen te nemen die het geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden dan ook, ten laste kan worden gelegd.

Artikel 6: Verbintenis van de gebruiker

De Telenet-internetklanten/Gebruikers verbinden er zich toe om geen inhoud zoals hieronder bepaald te verspreiden of om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud. Het volgende vormt een onwettige inhoud:

 • Aanslagen op de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden;
 • Reclame voor of het solliciteren van diensten van seksuele aard met een winstgevend doel;
 • Racisme, xenofobie en ontkenning van de Nazi-genocide;
 • Provocatie tot het plegen van misdaden en wanbedrijven;
 • Het aanbieden van communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers;
 • Het voordeel halen en/of aanbieden en/of reclame voeren voor en/of solliciteren van kansspelen en weddenschappen, behoudens de wettelijk toegelaten loterijen;
 • Het aanbieden of solliciteren van verdovende middelen en psychotrope stoffen door personen die daarvoor de toestemming niet hebben.

De Telenet-internetklanten/Gebruikers doen hun best Telenet of de gerechtelijke instanties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke onwettige inhoud waarvan zij kennis hebben gekregen. De Telenet-internetklanten/Gebruikers kunnen Telenet contacteren via de website en de gerechtelijke instanties via de website www.gpj.be.

Artikel 7: Bescherming van het privéleven

Telenet bewaart uitsluitend informatie over de Telenet- internetklanten/Gebruikers die nodig of nuttig is voor het aanbieden van de diensten en voor de exploitatie ervan ten aanzien van derden. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelgeving in België. Elke Telenet-internetklant/gebruiker heeft het recht te vragen welke informatie over hem door Telenet bewaard wordt en heeft tevens het recht de rechtzetting van deze informatie evenals zijn weglating uit de gegevensbestanden van Telenet te vragen. Elke dergelijke vraag dient schriftelijk gericht te worden aan de respectievelijke internetprovider.

Artikel 8: Cookies

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de website naar uw browser gestuurd worden, zodat uw browser wordt herkend ( “ een session cookie”). Cookies zorgen er ook voor dat bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website ( “ permanente cookie”). De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie
Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website persoonlijker te maken voor de bezoekers.

2. Gebruik van cookies op de portaal van de Telenet-Homespots en Telenet Hotspots

De portaal van de Telenet-Homespots en de Telenet- Hotspots maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 1. Onmisbare cookies

  Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen te kunnen gebruiken.

  Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u inlogt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd alvorens de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.

 2. Functionele cookies

  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt

  Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren,…

 3. Performantie cookies

  We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

  Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten,…

 4. Beheer van cookies

  Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren.

  Hoe?

  ( windows explorer) Ga naar “tools” “ internetoptions” “ general” “ browsing history” “ delete” “ delete cookies”.

  U kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

  Hoe?

  Ga naar je configuratiescherm, dan naar “ internetoptions” “ general” “ browsing history” “ delete” “ delete cookies”.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Ieder geschil met betrekking tot het gebruik van de diensten van Telenet valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschillen tussen Gebruikers en Telenet zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

Artikel 10: Overige bepalingen

In het geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling benadert van de ongeldige of nietige bepaling.